Visie

Het speelplein is een plaats waar kinderen tussen 4-15j terecht kunnen om een leuke dag te beleven.

Opgeleide monitoren werken dagelijks een gevarieerd en gedifferentieerd aanbod uit dat

verschillende domeinen omvat en elk kind op zijn niveau aanspreekt.

Zo kunnen we de ene dag ruimteschepen bouwen en op mars gaan wonen, terwijl we op een ander

moment knutselen en koken voor de verjaardag van de prinses, of voetballen voor het Belgische

elftal... Alles is mogelijk en we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en de

hersenkronkels van de kinderen zelf.

Om er voor te zorgen dat alle kinderen die graag willen komen spelen, tot bij ons geraken stellen wij

alles in het werk om hen daarbij te helpen.

De gemeente voorziet

- een democratische prijs voor iedereen en een sociaal tarief voor wie het nodig heeft

- voorsprong bij inschrijving (lid OCMW)

- hulp bij inschrijving

- busvervoer

Speelplein moet een plek zijn waar kinderen in een gekende en beschermde omgeving zichzelf

kunnen zijn. Waar ze ten volle kunnen spelen, zonder rekening te moeten houden met propere

kledij…

Daarvoor willen voorzien in voldoende ruimte, vooral om in alle vrijheid buiten te kunnen spelen. Zo

kan elk kind zich ten volle ontwikkelen maar ook de nodige rust vinden om te ontsnappen aan de

drukte die een speelpleindag met zich mee brengt.

Hoewel we geen schoolse situatie willen creëren, vinden we het toch belangrijk dat de kinderen iets

leren. Samen spelen, respect hebben voor elkaar en elkaar helpen zijn eigenschappen die het

speelplein tot een fijne plek maken.

Op ons speelplein is elk kind even veel waard en welkom om deel te nemen aan de activiteiten.

Toch moeten we eerlijk zijn en laten weten dat we geen animatoren hebben die opgeleid zijn om

kinderen met zwaardere beperkingen te verzorgen.

Ook als blijkt dat de normale werking in het gedrang komt door onaanvaardbaar gedrag of praktische

moeilijkheden, zal er met de jeugddienst naar alternatieven gezocht worden om er voor te zorgen

dat elk kind op een geschikte plaats terecht komt.

Om een kwalitatief aanbod te kunnen voorzien, wordt er veel tijd en materiaal gestoken in het

voorbereiden van een speelpleindag.

Daarom opteren we vanaf nu ook om met verplichte voorinschrijvingen te werken.

Dit om ervoor te zorgen dat er beter kan ingespeeld worden op het aantal kinderen en er kan

voorbereid worden naargelang de grootte van de groep.

Uit respect voor de mensen die alle voorbereiding maken, verwachten we dus een groter

engagement dan vroeger van ouders en kinderen.

Dit betekent voor ouders ook concreet dat inschrijven voor een speelpleindag, deze ook betalen is.

Terugbetalingen zullen enkel nog gebeuren bij het voorleggen van een medisch attest.

Hiermee hopen we onze steeds uitbreidende werking veilig, vertrouwd en vooral nog heel prettig te

houden.


Inschrijven
Vers van de pers:

Wij voelen de lente al, jullie zijn van harte welkom in de krokusvakantie!

Want spelen is gewoon plezant.